ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

www.pannoniadekor.com

 

hatályos ettől a naptól: 2018-07-23

 

Tartalomjegyzék

 

   Általános szerződési feltételek

 

o  Preambulum

 

o  Impresszum, fogalmak, jogszabályok

 

o  Az ÁSZF hatálya

 

o  A szerződés nyelve, formája

 

o  Árak

 

o  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

o  Szerzői jogok

 

o  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 

o  Az adatbeviteli hibák javítása

 

o  Eljárás hibás ár esetén

 

o  A honlap használata

 

o  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

o  Fizetési módok

 

o  Szállítási módok

 

o  Teljesítési határidő

 

o  Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

   Fogyasztói tájékoztató

 

o  Elállási jog

 

o  Szavatossági jogok

 

Preambulum

 

Üdvözöljük    honlapunkon!   Köszönjük,   hogy   vásárlása   során   bennünket    tisztel   meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,

 

mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk   megbeszélni,   úgy  kérjük,   vegye  fel  munkatársunkkal  a  kapcsolatot  a  megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Pannónia-Dekor Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 9407 Sopron-Jánostelep Varsa út. 31/B ép.

 

Levelezési cím: 9407 Sopron-Jánostelep Varsa út. 31/B ép.

 

Üzlet, átvételi pont címe: 9407 Sopron Jánostelep Varsa út 31/B ép.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság Cégjegyzékszám: 08-09-008828

Adószám: 12464993-2-08

 

Képviselő: Wratschko Zsófia

Telefonszám: 0030 824 2526

E-mail: shop@pannoniadekor.com Honlap: www.pannoniadekor.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22- Elérhetőség: info@mhosting.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

 

Fogyasztó: a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

 

Honlap: www.pannoniadekor.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó   és  Vevő   között  a  Honlap   és  elektronikus   levelezés   igénybevételével

létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek  távollétében  –  szerződés  megkötése  érdekében  –  szerződési  nyilatkozat  megtételére. Ilyen  eszköz  különösen  a  címzett  vagy  a  címzés  nélküli  nyomtatvány,  a  szabványlevél,  a sajtótermékben  közzétett  hirdetés  megrendelőlappal,  a  katalógus,  a  telefon,  a  telefax  és  az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék  vagy  szolgáltatás  nyújtására  szervezett  távértékesítési  rendszer  keretében  a  felek egyidejű  fizikai  jelenléte  nélkül úgy kötnek  meg,  hogy a  szerződés  megkötése  érdekében  a

 

szerződő    felek    kizárólag    távollévők    közötti    kommunikációt    lehetővé    tévő    eszközt

 

alkalmaznak

 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi Vállalkozás: a   szakmája,   önálló   foglalkozása   vagy   üzleti  tevékenysége   körében   eljáró személy

Vevő/Ön: a    Honlapon    keresztül    vételi    ajánlatot    tevő    szerződést    kötő    személy

 

Jótállás:  A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  között  kötött  szerződések  esetén  (a  továbbiakban:

 

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 

 1. a) a szerződés  teljesítéséért  vállalt  jótállás,  amelyet  a  vállalkozás  a  szerződés  megfelelő teljesítéséért  a  jogszabályi  kötelezettségén  túlmenően  vagy  annak  hiányában  önként  vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 

 1. évi CVIII.   törvény   az   elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,   valamint   az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó  kötelező

 

jótállásról;

 

45/2014  (II.26)  kormányrendelet  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes

 

szabályairól;

 

19/2014.  (IV.  29.)  NGM  rendelet  a  fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződés  keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A  közöttünk  létrejövő  szerződés  tartalmát  –  a  vonatkozó  kötelező  érvényű  jogszabályok rendelkezései  mellett  –  a  jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF), valamint  a  honlapon  található  további  tájékoztatások  határozzák  meg.  Ennek  megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének   feltételeit,   a   teljesítési   határidőket,   a   szállítási   és   fizetési   feltételeket,   a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Ön  a  megrendelése  véglegesítése  előtt  köteles  megismerni  a  jelen  ÁSZF  rendelkezéseit.  A webáruházunkon keresztül történő  vásárlással Ön  elfogadja  a  jelen ÁSZF rendelkezéseit,  és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,

 

azokat az Eladó nem iktatja. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az

 

árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az

 

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

   Ügyfélszolgálati iroda helye: 9407 Sopron-Jánostelep Varsa út 31/B ép.

 

   Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 

Hétfőtől-Péntekig 08:00-15:20 óráig

 

   Telefon: 0030 824 2526

 

   Internet cím: pannoniadekor.com

 

   E-mail: shop@pannoniadekor.com

 

 

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó  üzletében (ügyfélszolgálatán)

 

elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 

A   fogyasztó szóban   vagy   írásban   közölheti   a   vállalkozással   a   panaszát,   amely   a vállalkozásnak,   illetve   a   vállalkozás   érdekében   vagy   javára   eljáró   személynek   az   áru fogyasztók  részére  történő  forgalmazásával,  illetve  értékesítésével  közvetlen  kapcsolatban álló          magatartására,          tevékenységére          vagy          mulasztására          vonatkozik.

 

 

A   szóbeli   panaszt   a   vállalkozás   köteles   azonnal   megvizsgálni,   és   szükség   szerint orvosolni.  Ha  a  fogyasztó  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt   szóbeli   panasz   esetén   helyben   a   fogyasztónak   átadni.   Telefonon   vagy   egyéb elektronikus   hírközlési   szolgáltatás   felhasználásával   közölt   szóbeli   panasz   esetén   a

 

fogyasztónak  legkésőbb  30  napon  belül  –  az  írásbeli  panaszra  adott  válaszra  vonatkozó előírásoknak  megfelelően –  az  érdemi válasszal egyidejűleg  megküldeni.  Egyebekben pedig az  írásbeli  panaszra  vonatkozóan  az  alábbiak  szerint  köteles  eljárni. Az  írásbeli  panaszt  a vállalkozás –   ha   az   Európai  Unió   közvetlenül   alkalmazandó   jogi  aktusa   eltérően  nem rendelkezik  –  a  beérkezését  követően harminc  napon  belül  köteles  írásban  érdemben megválaszolni  és  intézkedni  annak  közlése  iránt.  Ennél  rövidebb  határidőt  jogszabály, hosszabb  határidőt  törvény  állapíthat  meg.  A  panaszt  elutasító  álláspontját  a  vállalkozás indokolni  köteles.  A  telefonon  vagy  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával közölt     szóbeli    panaszt     a    vállalkozás    köteles    egyedi    azonosítószámmal    ellátni.

 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,

 

 1. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 

 1. a fogyasztó   panaszának   részletes   leírása,   a   fogyasztó   által   bemutatott   iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 2. a vállalkozás   nyilatkozata   a   fogyasztó   panaszával   kapcsolatos   álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 3. a jegyzőkönyvet  felvevő  személy  és  –  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 4. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 

 1. telefonon vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni,        és        azt        az        ellenőrző        hatóságoknak        kérésükre        bemutatni.

 

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával   –   annak   jellege   szerint   –   mely   hatóság   vagy   békéltető   testület   eljárását kezdeményezheti.  A tájékoztatásnak  tartalmaznia  kell továbbá  az  illetékes hatóság,  illetve  a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy  a  vállalkozás  a  fogyasztói  jogvita  rendezése  érdekében  igénybe  veszi-e  a  békéltető testületi                                                                                                                              eljárást.

 

Amennyiben  az Eladó  és  a  fogyasztó  között  esetlegesen  fennálló   fogyasztói  jogvita  a

 

tárgyalások  során  nem  rendeződik,  az  alábbi  jogérvényesítési  lehetőségek  állnak  nyitva  a

 

fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.   A  panasz   elbírálását   követően  a   hatóság   dönt   a   fogyasztóvédelmi  eljárás lefolytatásáról.  A  fogyasztóvédelmi  elsőfokú  hatósági  feladatokat  a  fogyasztó  lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ Bírósági  eljárás. Ügyfél  jogosult  a  fogyasztói  jogvitából  származó  követelésének  bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  valamint  a  Polgári  Perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk,  hogy  Ön  velünk  szemben  fogyasztói  panasszal  élhet.  Amennyiben  az  Ön fogyasztói  panaszát  elutasítjuk,  úgy  Ön  jogosult  az  Ön  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele,  hogy  a  fogyasztó  az  érintett  vállalkozással  közvetlenül  megkísérelje  a  vitás  ügy rendezését.  Az  eljárásra  –  a  fogyasztó  erre  irányuló  kérelme  alapján  –  az  illetékes  testület helyett       a       fogyasztó       kérelmében       megjelölt       békéltető       testület       illetékes.

 

A   vállalkozást   a   békéltető   testületi   eljárásban   együttműködési   kötelezettség   terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési  kötelezettsége,  továbbá  kötelezettségként  kerül  rögzítésre  a  békéltető  testület előtti megjelenési    kötelezettség(„meghallgatáson    egyezség    létrehozatalára    feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben  a  vállalkozás  székhelye  vagy  telephelye  nem  a  területileg  illetékes  békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége   a   fogyasztó   igényének   megfelelő   írásbeli   egyezségkötés   lehetőségének felajánlására terjed ki.

A   fenti   együttműködési   kötelezettség   megszegése   esetén   a   fogyasztóvédelmi   hatóság rendelkezik  hatáskörrel,  amely  alapján  a  jogszabályváltozás  következtében  a  vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabásalkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs  lehetőség.  A  fogyasztóvédelemről  szóló  törvény  mellett  módosításra  került  a  kis-  és

 

középvállalkozásokról    szóló    törvény    vonatkozó    rendelkezése    is,    így    a    kis-    és

 

középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A  bírság  mértéke  kis-  és  középvállalkozások  esetén  15  ezer  forinttól  500  ezer  forintig terjedhet,  míg  a  számviteli  törvény  hatálya  alá  tartozó,  100  millió  forintot  meghaladó  éves nettó  árbevétellel  rendelkező,  nem  kis-  és  középvállalkozás  esetén  15  ezer  forinttól,  a vállalkozás  éves  nettó  árbevételének  5%-áig,  de  legfeljebb  500  millió  forintig  terjedhet.  A kötelező  bírság  bevezetésével  a  jogalkotó  a  békéltető  testületekkel  való  együttműködés nyomatékosítását,   illetve   a   vállalkozásoknak   a   békéltető  testületi  eljárásban  való   aktív részvételének biztosítását célozza.

A  békéltető  testület   hatáskörébe  tartozik  a   fogyasztói  jogvita   bírósági  eljáráson  kívüli rendezése.  A  békéltető  testület  feladata,  hogy  megkísérelje  a  fogyasztói  jogvita  rendezése céljából  egyezség  létrehozását  a  felek  között,  ennek  eredménytelensége  esetén  az  ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A  békéltető  testület  eljárása  a  fogyasztó  kérelmére  indul.  A  kérelmet  a  békéltető  testület elnökéhez  kell  írásban  benyújtani:  az  írásbeliség  követelményének  levél,  távirat,  távgépíró vagy  telefax  útján,  továbbá  bármely  egyéb  olyan  eszközzel  is  eleget  lehet  tenni,  amely  a címzett  számára  lehetővé  teszi  a  neki  címzett  adatoknak  az  adat  céljának  megfelelő  ideig történő  tartós  tárolását,  és  a  tárolt  adatok  változatlan  formában  és  tartalommal  történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 

 1. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 

 1. ha a  fogyasztó  az  illetékességet  az  illetékes  békéltető  testület  helyett  kérelmezett

 

testület megjelölését,

 

 1. a fogyasztó   álláspontjának   rövid   leírását,   az   azt   alátámasztó   tényeket   és   azok bizonyítékait,
 2. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 

 1. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem  kezdeményezte,  közvetítői  eljárás  nem  indult,  keresetlevél  beadására,  illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 2. a testület döntésére irányuló indítványt, h. a fogyasztó aláírását.

A  kérelemhez  csatolni  kell  azt  az  okiratot,  illetve  annak  másolatát  (kivonatát),  amelynek tartalmára   a   fogyasztó   bizonyítékként   hivatkozik,   így  különösen  a   vállalkozás   írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A     területileg     illetékes     Békéltető     Testületekről     bővebb     információ     itt     érhető

 

el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

 

Telefonszám: 06-72-507-154

 

Fax: 06-72-507-152

 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

 

Fax: 06-76-501-538

 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

 

 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

 

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

 

E-mail: hkik@hkik.hu

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

Telefonszám: 06-34-513-027

 

Fax: 06-34-316-259

 

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

 

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

 

Fax: 06-1-474-7921

 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

 

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

 

Telefonszám: 06-74-411-661

 

 

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

 

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

 

Telefonszám: 06-92-550-513

 

Fax: 06-92-550-525

 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük  nyílik  arra, hogy online  vásárláshoz  kapcsolódó  jogvitáikat  ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a  bírósági eljárást. Így a  fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha  Ön  panaszt   kíván  tenni  egy,   az   interneten  vásárolt  termékkel  vagy  szolgáltatással kapcsolatban,   és   nem   akar   feltétlenül   bírósághoz   fordulni,   igénybe   veheti   az   online vitarendezés                                                                                                                     eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz

 

kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az                  online                  vitarendezési                  platform                  itt                  érhető

 

el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

 

A  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  törvény  (továbbiakban:  Szjt.)  1.  §  (1)  bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt  áll.  Az  Szjt.  16.  §  (1)  bekezdése  alapján  tilos  a  weboldalon  található  grafikai  és

szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely  olyan  alkalmazás  használata,  amellyel  a  weboldal,   vagy  annak  bármely  része módosítható.   A   weboldalról   és   annak    adatbázisából   bármilyen   anyagot    átvenni   a jogtulajdonos  írásos  hozzájárulása  esetén  is  csak  a   weboldalra  való  hivatkozással,  forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Pannónia-Dekor Kft

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai   érvényben   maradnak   és   a   hatálytalan   vagy   hibás   rész   helyett   a   vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az   Eladónak   nincs   a   fogyasztókkal   szembeni   tisztességtelen   kereskedelmi   gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

A  weboldalon  megjelenő  adatokat  szolgáltató  szerverek  elérhetősége  évi  99,9%  feletti. Rendszeresen   mentés   készül   a   teljes   adattartalomról,   így   probléma   esetén   az   eredeti adattartalom   visszaállítható.   A   weboldalon    megjelenő   adatokat   MSSQL   és   MySQL adatbázisban  tároljuk.  Az  érzékeny  adatok  megfelelő  erősségű  titkosítással  vannak  tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A  honlapon  a  megvásárolható  termékek  lényeges  tulajdonságairól  az  egyes  termékeknél szereplő   leírásokban   adunk   tájékoztatást.   A  termékoldalon   található   adatok  tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik  meg,  így akkor is javíthatóak a bevitt  adatok, ha Ön már a következő oldalra  lépett). Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy az  Ön  felelőssége,  hogy az  Ön által megadott  adatok  pontosan kerüljenek  bevitelre,  hiszen  az  Ön  által  megadott  adatok  alapján  kerül  számlázásra,  illetve szállításra  a  termék.  Ön a  megrendelésével tudomásul veszi,  hogy az  Eladó  jogosult  az  Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.  Az  Eladó  a  pontatlan  adatbevitel  alapján  történő  teljesítésért  felelősségét  kizárja. Felhívjuk a figyelmét  arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek  a terméket  hibás áron értékesíteni.  Hibás áron történő  ajánlattétel esetén  nem  jön létre   szerződés   közöttünk.   Amennyiben   Ön   hibás   áron   tesz   ajánlatot,   a   rendszer   azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A honlap használata

 

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen  belül  az  egyes  termékeket.  Az  egyes  termékekre  kattintva  találja  a  termék  fotóját, cikkszámát,   ismertetőjét,   árát.   Önnek   vásárlás   esetén   a   honlapon   szereplő   árat   kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.  Felhívjuk  figyelmét,  hogy  az  esetleges  elírásokért,  téves  adatokért  felelősséget  nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú

–   terméket  a  kosárba  anélkül,  hogy  ezzel  Önnek  vásárlási-  vagy  fizetési  kötelezettsége

keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket  meg  kívánja  vásárolni,  mert  ezzel  az  Ön  számára  egy  kattintással  áttekinthetővé válik,  hogy  az  adott  pillanatban  melyek  az  Ön  által  kiválasztott  termékek,  és  azokat  egy képernyőn   megjelenítve   tudja   megtekinteni   és   összehasonlítani.   A   Kosár   tartalma   a megrendelés    véglegesítéséig    –    a “Megrendelés” gomb    megnyomásáig    –    szabadon módosítható,  a  kosárból  tetszés  szerinti  termékek  eltávolíthatóak,  a  kosárba  tetszés  szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben  Ön  a  kiválasztott  terméket  a  Kosárba  helyezi,  úgy  külön  ablak  ugrik  fel  a

„Terméket  hozzáadtuk  a  kosárhoz”  szöveggel.  Amennyiben  Ön  nem  kíván  több  terméket kiválasztani,  úgy  kattintson  a  „Tovább  a  kosárhoz”  gombra!  Amennyiben  a  kiválasztott terméket  szeretné  ismét  megnézni,  vagy  újabb  terméket  szeretne  a  kosárba  helyezni,  úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!

 

A Kosár megtekintése

A  honlap  használata  során  Ön  a  honlap  tetején  található  „Kosár  megtekintése”  ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani  a  kosárból,  illetve  a  termék  darabszámát  megváltoztatni.  A  rendszer  a  „Kosár frissítése”  gomb  megnyomását  követően  megjeleníti  az  Ön  által  megváltoztatott  adatoknak megfelelő       információkat,       ideértve       a       kosárba       tett       termékek       árát       is. Amennyiben  Ön  nem  kíván  további  termékeket  kiválasztani  és  a  kosárba  helyezni,  úgy  a

„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

Vásárlói adatok megadása

„Megrendelés”  gomb  lenyomását  követően  megjelenik  a  kosár tartalma,  illetve  az  Ön által kiválasztott termékek  megvásárlása  esetén az  Ön  által fizetendő  teljes vételár.  A „Szállítási mód” dobozban  kell  bejelölnie,  hogy  a  megrendelt  terméket  személyesen  kívánja  átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

A „Adatok           megadása” szövegdobozban           e-mail           címét,           a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban  a  rendszer  automatikusan  a  „Számlázási  információ”  során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A rendelés áttekintése

 

A  fenti  szövegdobozok  kitöltését  követően  Ön  a „Tovább” gombra  kattintva  folytathatja  a megrendelési  folyamatot,  illetve  a  „Mégsem”  gombra  kattintva  törölheti/javíthatja  az  eddig bevitt  adatokat,  és  visszaléphet  a  Kosár  tartalmához.  A  „Folytatás  a  következő  lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön  által  korábban  megadott  adatokat,  így  a  Kosár  tartalmát,  a  felhasználói,  számlázási  és szállítási  adatokat  és  az  Ön  által  fizetendő  összeget  (ezeken  az  adatokon  itt  már  nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt  termékeknek,  valamint  az  Ön  adatai  helyesen  szerepelnek,  úgy  a  „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az  Eladó  részéről  szerződés  megkötésére  vonatkozó  ajánlatnak.  A  jelen  ÁSZF  hatálya  alá tartozó  megrendelések  esetén  Ön  minősül  ajánlattevőnek,  és  a  szerződés  az  Ön  által  a

honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF

rendelkezései szerint

Ön  a  „Megrendelés”   gomb  megnyomásával  kifejezetten  tudomásul  veszi,  hogy  ajánlatát megtettnek  kell  tekinteni,  és  nyilatkozata  –  az  Eladó  jelen  ÁSZF  szerinti  visszaigazolása esetén  –  fizetési  kötelezettséget  von  maga  után.  Önt  az  ajánlata  48  órás  időtartamban  köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

A  rendelések  feldolgozása  két  lépcsőben  történik.  Önnek  bármilyen  időpontban  lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak  tényét  rögzíti,  hogy  az  Ön  megrendelése  a  honlapon  keresztül  megérkezett,  de  ez  a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím,   telefonszám,   stb.),  úgy  Ön  köteles  ennek  tényét   –  a  helyes  adatok  megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel  velünk  a  kapcsolatot,  mert  elképzelhető,  hogy  megrendelése  technikai  okok  miatt  nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján  visszaigazolja  az  Ön  ajánlatát.   A  szerződés  az  Ön  által tett  ajánlatnak  az  Eladó  által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés
Termékeinket kifizetheti OTP SimplePay szolgáltatással, vagy PayPal segítségével is.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett     bankja:      Oberbank Ag   Kedvezményezett neve: Pannónia Dekor Kft Adószám: 12464993-2-08  Cégjegyzékszám: 08-09-008828  Kedvezményezett számlaszáma: 18400010-10000505-11239816

Utánvétel

Amennyiben  a  rendelés  értékét  a  csomag  kézhezvételekor   kívánja  kiegyenlíteni,   akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát az üzemünkben készpénzben is kifizetni. Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat

A  futárszolgálat  az  Ön  által  megadott  szállítási  címre  viszi a  megrendelt  terméket  ahol azt helyben, személyesen veheti át.

Ezen szállítási mód díja bruttó 1200 Ft. Kézbesítés csomag-automatára (max.20kg)

Az Ön által megjelölt MPL csomag-automatánál veheti át rendelését és ott az MPL-től kapott azonosító alapján vehető ki a csomag az automatából. A csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál rendeznie  kell az  árufizetés összegét! (bankkártyával tud  fizetni,  ha  előtte  nem rendezte  az  összeget  átutalás  vagy  paypal  útján)  A  küldemény  rekesze  a  fizetést  követően kinyílik!  Ha  a  csomagot  a  2  munkanapos  határidő  alatt  nem  vették  át,  a  küldeményt postahelyre  szállítják.  Ekkor  a  címzett  SMS-ben  vagy  e-mail  útján  újabb  tájékoztatást  kap arról, hogy a csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményt! (5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésre.) Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási módot, ha biztos benne, hogy a megrendelt termék/termékek együttesen nem haladják meg a 20kg-ot! Amennyiben mégis túllépi ezt a határt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttani Önhöz  a  csomagot!  A  csomag  legnagyobb  mérete:  50*31*35  cm  lehet.  Csomagautomata használata:    A    kiválasztott    csomag-automatánál    a    következőket    kell    elvégezni:    Az érintőképernyőn a csomagom érkezett gomb megnyomása után az Ön telefonszámát és SMS- ben kapott átviteli kódját kell megadnia! Bankkártyája segítségével ki tudja fizetni a utánvét összegét. Ezután kinyílik egy rekesz, ahonnan ki tudja venni a megrendelt csomagot, ezután a sikerült  gomb  megnyomása  után  befejezte  a  tranzakciót!  A  csomagautomata  éjjel-nappal működik!   A  közvetlen  csomagátvételről  további  részletek  a  www.postapont.hu  vagy  a www.csomagautomata.hu oldalokon tájékozódhat

Ezen szállítási mód díja bruttó 1800 Ft. MPL Postán maradó szállítás

Miért érdemes postára rendelni?

 

   Mert  országosan  több  mint  2500  helyen,  így  akár  a  legtávolabbi  településen  is

 

átvehető a csomag. Válasszon egy postát, amelyik útba esik!

 

   A csomag felvételét összekötheti más postai ügyei intézésével.

 

   Nem kell otthon várakoznia, vagy mást megkérnie a csomag átvételére.

 

   A küldemények maximális tömege 30 kg. Ezen szállítási mód díja bruttó 1200 Ft.

MPL Csomagautomata

 

A  Csomag-automaták  lényegében  egy képernyővel  ellátott  kezelőfelületből és  különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomag-automatáknál az átvétel

 

gyors – a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi                   24                   órában állnak                   a                   rendelkezésünkre.

 

 

Bővebb infó: http://www.posta.hu/csomagautomata_gyik

 

Ezen szállítási mód díja bruttó 1200 Ft. MPL Posta Pont szállítás

Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?

 

   Mert  a  legtöbb  MOL  PostaPont  napi  24,  a  Coop  PostaPontok  többsége  pedig  12 órában nyitva  tart, így a  munka  előtt  és után is elhozható  a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik útba.

   SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.

 

   Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.

 

   A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.

 

   A  MOL  PostaPontokon  és  a  Coop  PostaPontok  nagy  részében  bankkártyával  is fizethet.

A küldemények maximális tömege 20 kg. Ezen szállítási mód díja bruttó 1200 Ft. MOL postapont

MOL  postapontra  (max  20kg):  MOL  postapont  átvétel  során  az  Ön  által  megjelölt  MOL benzinkútra szállítják a csomagot ahol azt személyesen tudja átvenni. Csak abban az esetben válassza   ezt   a   szállítási  módot,   ha   biztos  benne,   hogy  a   megrendelt   termék/termékek együttesen  nem  haladják  meg  a  20kg-ot!  Amennyiben  mégis  túllépi  ezt  a  határt,  nem  áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttani Önhöz a csomagot! MOL postapont használata: SMS-ben  vagy  email-ben  kapott  értesítés  után  az  Ön  által  megjelölt  MOL  benzinkútra megérkezett  áruját  személyesen  tudja  átvenni!  Csomagját  az  ott  dolgozó  alkalmazottaktól tudja elkérni! Fizetését bankkártyával és készpénzzel is le tudja bonyolítani! MOL postapont előnye, hogy csomagját éjjel-nappal át tudja venni a kiválasztott MOL benzinkúton!

Ezen szállítási mód díja bruttó 1200 Ft. Személyes átvétel az üzletünkben

Lehetőség  van  a   megadott  címen  személyes  átvételre   is.   Üzemünkben  készpénzzel  és bankkártyával is fizethet.

Teljesítési határidő

 

A  megrendelésre  vonatkozóan  az  általános  teljesítési  határidő  a  rendelés  visszaigazolásától

 

számított legfeljebb 30nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést

 

minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul  veszi,   hogy  a  megadott  szállítási  idő  túllépése  miatt  az  Eladó  a  kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Előfordulhat,   hogy   a   honlapunkon   szereplő   egyes   termékek   gyártása   megszűnt.   Erre tekintettel  fenntartjuk  a  jogot  a  már  visszaigazolt  megrendelések  visszautasítására  részben, vagy  teljes  egészben.  Részben  történő  teljesítés  kizárólag  az  Önnel  történő  egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra

kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Tartalomjegyzék

 

   Fogyasztói tájékoztató

 

o  Elállási jog

 

o  Szavatossági jogok

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem            élhetnek            az            indokolás            nélküli            elállási            joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint  megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. aa) a terméknek,

 

 1. ab) több termék   adásvételekor,   ha   az   egyes   termékek   szolgáltatása   eltérő   időpontban

 

történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A   jelen   pontban   foglaltak   nem   érintik   a   fogyasztó   azon   jogát,   hogy   az   e   pontban meghatározott  elállási  jogát  a  szerződés  megkötésének  napja  és  a  termék  átvételének  napja közötti                                  időszakban                                  is                                  gyakorolja.

 

Ha  a  szerződés  megkötésére  a  fogyasztó  tett  ajánlatot,  a  fogyasztót  a  szerződés  megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az    elállási    jogot    határidőben    érvényesítettnek    kell    tekinteni,     ha    a    fogyasztó

 

nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

 

A  fogyasztót  terheli annak  bizonyítása,  hogy az  elállás  jogát  e  rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus

 

adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az  Eladó  legkésőbb  az  elállásról  való  tudomásszerzésétől  számított  tizennégy  napon  belül visszatéríti  a  fogyasztó  által  ellenszolgáltatásként  megfizetett  teljes  összeget,  ideértve  a teljesítéssel  összefüggésben   felmerült   költségeket,   így  a   szállítási  díjat   is.   Felhívjuk   a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

 

A  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  22.  §-nak  megfelelő  elállás  vagy  felmondás  esetén  az Eladó  a  fogyasztónak  visszajáró  összeget  a  fogyasztó  által  igénybe  vett  fizetési  móddal megegyező  módon  téríti  vissza.  A  fogyasztókifejezett   beleegyezése  alapján  az  Eladó  a visszatérítésre más fizetési módot  is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj   nem   terhelheti.   A   Fogyasztó   által   hibásan   és/vagy   pontatlanul   megadott bankszámlaszám   vagy   postai   cím   következtében   történő   késedelem   miatt   az   Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

 

Ha   a  fogyasztó   kifejezetten  a  legkevésbé   költséges   szokásos   fuvarozási  módtól  eltérő fuvarozási    módot    választ,    az    Eladó    nem    köteles    visszatéríteni    az    ebből    eredő

 

többletköltségeket.  Ilyen  esetben  a  feltüntetett  általános  szállítási  díjtételek  erejéig  áll  fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

 

Az  Eladó  mindaddig  visszatarthatja  a  fogyasztónak  visszajáró  összeget,  amíg  a  fogyasztó  a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a  kettő  közül a  korábbi  időpontot  kell  figyelembe  venni.  Utánvéttel  vagy  portósan  feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles  a  terméket  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállás  közlésétől  számított  tizennégy napon  belül  visszaküldeni,  illetve  az  Eladónak  vagy  az  Eladó  által  a  termék  átvételére meghatalmazott  személynek  átadni.  A  visszaküldés  határidőben  teljesítettnek  minősül,  ha  a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

 

A  fogyasztó  viseli  a  termék  visszaküldésének  költségét.  A  terméket  az  Eladó  címére  kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás  vállalkozással  való  közlése  időpontjáig  teljesített  szolgáltatással  arányos  díjat  a vállalkozás   számára    megfizetni.   A   fogyasztó   által   arányosan   fizetendő   összeget   a szerződésben   megállapított   ellenszolgáltatás   adóval   növelt   teljes   összege   alapján   kell megállapítani.  Ha  a  fogyasztó  bizonyítja,  hogy  az  ily  módon  megállapított  teljes  összeg túlzottan  magas,  az  arányos  összeget  a  szerződés  megszűnésének  időpontjáig  teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A   fogyasztó   a   termék   jellegének,   tulajdonságainak   és   működésének   megállapításához

 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

Az Eladó  kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát  a

 

45/2014    (II.26.)    Korm.    Rendelet    29.    §.    (1)    bekezdésében    foglalt    esetekben:

 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződés esetében  a  szolgáltatás egészének  teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte

 

meg,  és  a  fogyasztó  tudomásul  vette,  hogy  a  szolgáltatás  egészének  teljesítését  követően

 

felmondási                                                        jogát                                                        elveszíti;

 

 1. b) olyan termék vagy   szolgáltatás   tekintetében,   amelynek   ára,   illetve   díja   a   pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is                                  lehetséges                                  ingadozásától                                  függ;

 

 

 1. c) olyan nem előre  gyártott  termék  esetében,  amelyet  a  fogyasztó  utasítása  alapján  vagy kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  esetében,   amelyet   egyértelműen  a fogyasztó                                                    személyére                                                    szabtak;

 

 

 1. d) romlandó vagy minőségét       rövid       ideig       megőrző      termék      tekintetében;

 

 

 

 1. e) olyan zárt csomagolású   termék   tekintetében,   amely   egészségvédelmi   vagy   higiéniai

 

okokból       az       átadást       követő       felbontása       után       nem       küldhető       vissza;

 

 

 

 1. f) olyan termék tekintetében,  amely  jellegénél  fogva  az  átadást  követően  elválaszthatatlanul vegyül                                                          más                                                          termékkel;

 

 

 1. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított                harmincadik                napot                követően                kerül                sor;

 

 

 1. h) olyan vállalkozási szerződés  esetében,   amelynél  a  vállalkozás  a   fogyasztó   kifejezett kérésére  keresi  fel  a  fogyasztót  sürgős  javítási  vagy  karbantartási  munkálatok  elvégzése céljából;

 

 

 1. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

 

adásvétele  tekintetében,  ha  az  átadást  követően  a  fogyasztó  a  csomagolást  felbontotta; j) hírlap,  folyóirat  és  időszaki  lap  tekintetében,   az  előfizetéses  szerződések  kivételével; k) nyilvános                árverésen                megkötött                szerződések                esetében;

 

 

 1. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével    szállásnyújtásra    irányuló    szerződés,    fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,   étkeztetés   vagy   szabadidős   tevékenységekhez   kapcsolódó szolgáltatásra   irányuló   szerződés   esetében,   ha   a   szerződésben   meghatározott   teljesítési határnapot                        vagy                        határidőt                        kötöttek                        ki;

 

 

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes  beleegyezésével  kezdte  meg  a  teljesítést,  és  a  fogyasztó  e beleegyezésével   egyidejűleg   nyilatkozott   annak   tudomásul   vételéről,   hogy   a   teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A  fogyasztói  tájékoztató  jelen  pontja  a  45/2014  (II.26.)  Korm.  rendelet  9.  §  (3)  bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön   az   Eladó   hibás   teljesítése   esetén   az   Eladóval   szemben   kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  az  Ön  által  választott  igény teljesítése  lehetetlen  vagy  az  Eladó  számára  más  igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az  ellenszolgáltatás arányos  leszállítását  vagy a  hibát  az  Eladó  költségére  Ön  is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön  köteles  a  hibát  annak  felfedezése  után  haladéktalanul,  de  nem  később,  mint  a  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a  szerződés teljesítésétől számított  két  éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már                                                         nem                                                         érvényesítheti. Ha  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződés  tárgya  használt  dolog,  a  felek  rövidebb

 

elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye  érvényesítésének  a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az  Eladó  nyújtotta.  A teljesítéstől számított  hat  hónap  eltelte  után  azonban  már  Ön  köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt   termékek   esetén   alapesetben   az   általános   szabályoktól   eltérően   alakulnak   a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká  válnak,  amelyek  következtében  azt,  hogy  egy  használt  termék  ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a  használtságból  eredő  hibákon  felüliek,  és  azoktól  függetlenül  keletkeztek.  Ha  a  használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági  igényként  Ön  kizárólag  a  hibás  termék  kijavítását  vagy  kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A  termék  akkor  hibás,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi követelményeknek  vagy  pedig,  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó  által  adott  leírásban  szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági  igényét  Ön  a  termék  gyártó  általi  forgalomba  hozatalától számított  két

 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági   igényét   kizárólag   az   ingó   dolog   gyártójával   vagy   forgalmazójával szemben  gyakorolhatja.  A  termék  hibáját  termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági kötelezettsége  alól,  ha bizonyítani tudja, hogy:

   a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

   a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes   érvényesítése   esetén  azonban  a   kicserélt   termékre,   illetve   kijavított   részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján a kötelezett a köznyelvben

 

garanciaként ismert fogalommal megegyező jótállásra köteles.

 

Jogszabály  írja  elő  a  jótállás  biztosítását  az  olyan  tartós  fogyasztási  cikkek  (pl.:  műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerződéses  alapú  a  jótállás,  ha  a  kötelezett  (akár  a  gyártó,  akár  a  kereskedő)  vállal  saját maga, az általa  meghatározott feltételek szerint  jótállást  a termékre. Ilyen esetben a  jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.  rendelet  határozza  meg  a  kötelező  jótállás  eseteit.  Az  ezen  esetkörbe  nem  tartozó Termékek  esetén  az  Eladó  jótállást  nem  vállal.  A  jótállási  igény  a  jótállási  határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben  –  nem  tesz  eleget,  a  jótállási  igény  a  felhívásban  tűzött  határidő  elteltétől számított  három hónapon  belül akkor  is  érvényesíthető  bíróság  előtt,  ha  a  jótállási  idő  már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben

 

a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy  annak  megbízottja  végzi,  az  üzembe  helyezés  napjával  kezdődik.  Az  egy  éven  túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A  jótállás  a  szavatossági  jogok  (termék  és  kellékszavatosság)  mellett  érvényesül,  alapvető

 

különbség  az  általános  szavatossági  jogok  és  a  jótállás  között,  hogy  a  jótállás  esetén  a

 

fogyasztónak                     kedvezőbb                     a                     bizonyítási                     teher.

 

 

 

Ha Ön vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg:

 

Mi     a     szavatossági     jog

Jog                          Meddig lehet érvényesíteni?

alapja?

 

 

 

Mit lehet érvényesíteni

 

 

 

 

Gyártó             által biztosított jótállás

A jótállási feltételek szerint, amíg a

 

gyártó    erre    lehetőséget    ad    (aA      gyártó      által      vállaltTipikus  esetben  a  jótállás jótállási feltételek és a jótállási jegyfeltételek  szerint  a  gyártó  ésszerint      kijavítás,      vagy

 

általában    a    termék    dobozábana vásárló közötti szerződés

 

található meg)

 

A jótállási feltételek szerint, amíg a

kicserélést.

 

 

 

Kereskedő       által

 

biztosított  jótállás

 

 

 

 

 

 

 

151/2003      Korm.

kereskedő   erre   lehetőséget   ad   (a jótállási   feltételek   és   a   jótállási jegyet    a    kereskedő    adja    át    a terméktől külön)

A    kereskedő    által    vállalt

 

feltételek szerint a kereskedő és      a      vásárló       közötti szerződés

Tipikus  esetben  a  jótállás szerint      kijavítás,      vagy kicserélést.

 

 

Első      körben     kijavítást,

 

vagy   kicserélést,   második

 

 

Rendelet     szerinti

A  vásárlástól  számított   egy  évenA  szavatosságot  a  151/2003körben     árleszállítást,     a

 

 

kötelező jótállás

belül lehet érvényesíteni.

 

 

 

 

 

A     termék     első     magyarországi

Korm. rendelet szabályozza.

kötelezett             költségére

 

javítást,  vagy  elállást  lehet érvényesíteni

 

 

 

Termékszavatosság

fogalomba  hozatalától  számított  2A  szavatossági  jogot  a  Ptk.Csak      kicserélést,      vagy

 

éven belül, közvetlenül a gyártóval,szabályozza

 

vagy magyarországi kereskedőjével

kijavítást lehet kérni.

 

szemben lehet érvényesíteni

 

 

Első      körben     kijavítást,

 

vagy   kicserélést,   második

 

 

 

Kellékszavatosság

A   vásárlástól   számított   két   évenA  szavatossági  jogot  a  Ptk.körben     árleszállítást,     a

 

belül lehet érvényesíteni.

szabályozza

kötelezett             költségére

javítást,  vagy  elállást  lehet érvényesíteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező  jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál   súlyosabb,   vagy   tömegközlekedési   eszközön   kézi   csomagként   nem   szállítható fogyasztási  cikket  –  a  járművek  kivételével  –  az  üzemeltetés  helyén  kell  megjavítani.  Ha  a kijavítás az  üzemeltetés helyén nem végezhető  el,  a  le-  és  felszerelésről,  valamint  az  el-  és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti             igény             esetén             –             a             javítószolgálat             gondoskodik.

 

 

Az eladó  vállalása a kötelező  jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat  a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai  biztosítanak.  Ezt  követően  (1  év  után)  azonban  az  önkéntes  jótállás  feltételei szabadon  állapíthatóak  meg,  azonban  a  jótállás  ebben  az  esetben  sem  érintheti a  fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli cseregarancia

 

Webáruházon   keresztüli   értékesítés   esetén   is   érvényesül   a   három   munkanapon   belüli cseregarancia  intézménye.  Három  munkanapon  belüli  cseregaranciát  a  151/2003.  (IX.  22.) Korm.  rendelet  alá  tartozó  tartós  fogyasztási  cikkek  esetében  lehet  érvényesíteni,  amely szerint,  ha  a  3  munkanapon  belül  érvényesíti  valaki  a  cseregarancia  intézményét,  akkor  az eladónak  ezt  úgy  kell  értelmeznie,  hogy  a  termék  az  eladáskor  már  hibás  volt  és  minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  jótállási  igényt, illetve   termékszavatossági   és   jótállási   igényt   egyszerre,   egymással   párhuzamosan   nem érvényesíthet,    egyébként    viszont    Önt    a    jótállásból    fakadó    jogok    a    szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.